Feel KOBE + ค้นพบความสนุกสนานของโกเบ

ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานโฮมเพจ

สมาคมการประชุมท่องเที่ยวนานาชาติโกเบ (ในข้อตกลงฉบับนี้ จะแทนด้วยคำว่า “สมาคม”) ขอแสดงความขอบคุณที่เลือกใช้บริการเว็บไซต์ (ในข้อตกลงฉบับนี้ แทนด้วยคำว่า “เว็บไซต์”) ที่ทางสมาคมเป็นผู้บริหารจัดการดูแลอยู่
ก่อนใช้งานเว็บไซต์ ขอให้อ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานฉบับนี้ทั้งหมด และผู้ที่จะสามารถใช้บริการของทาง เว็บไซต์ได้ จะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้แล้วเท่านั้น กรณีที่มีการใช้บริการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าได้ยอมรับทุกเงื่อนไขที่ระบุตามข้อตกลงฉบับนี้แล้วทั้งหมด จึงขอความกรุณาเพื่อความเข้าใจตรงกันตามที่ระบุไว้นี้ด้วย

ข้อ 1 (ขอบเขตที่มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุในข้อตกลง)

ขอบเขตที่มีผลบังคับใช้ตามที่ได้ระบุในข้อตกลงนั้น หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บอยู่ในทุกเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงหัวข้อคอนเทนท์ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลเหล่านั้น

ข้อ 2 (ค่าบริการ)

การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีค่าบริการ ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายรับ-ส่งข้อมูลออนไลน์ รวมถึงค่าใช้จ่ายจากอุปกรณ์จำเป็นในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบดังกล่าวเพื่อที่จะใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นเอง

ข้อ 3 (ลิขสิทธิ์ต่างๆ)

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ แต่ละประเภท (หมายรวมถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และ ความรู้ความชำนาญต่างๆ ทั้งหมด แต่มิได้จำกัดอยู่เฉพาะที่กล่าวมานี้เท่านั้น เช่นเดียวกับตามที่ระบุด้านล่างต่อไป) ในเว็บไซต์ และรวมถึงที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของทางสมาคม หรือคืนสิทธิ์ครอบครองให้กับผู้ถือสิทธิ์แต่ละประเภท

ข้อ 4 (หัวข้อต้องห้าม)

เมื่อผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์ หรือซอฟท์แวร์, เอกสาร, ข้อมูล, รูปภาพ, ตัวการ์ตูน และ โลโก้สัญลักษณ์ต่างๆ ของทางเว็บไซต์ ห้ามกระทำการต่างๆ ดังหัวข้อต่อไปนี้

 1. ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาเงิน หรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าใดๆ
 2. เปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งทำลาย รายละเอียดสินค้า, ข้อความแสดงลิขสิทธิ์ และคำเตือนใดๆ หรือ หัวข้อเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆที่อยู่ภายใต้สิทธิของผู้ครอบครองทรัพย์สิน
 3. ลอกเลียนแบบ แจกจ่าย ถ่ายทอดสู่สาธารณะ เปลี่ยนแปลง แปลเป็นอีกภาษา ดัดแปลง และหรือ ทำของมีลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อน
 4. เคลื่อนย้าย จำหน่าย ถ่ายโอน และ ดำเนินการด้วยวิธีใดๆ ไปยังบุคคลที่สาม
 5. ทำการวิศวกรรมผันกลับ หรือวิเคราะห์แยกส่วนประกอบใดๆ
 6. ก่ออุปสรรคต่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ และ ทำลายความไว้วางใจของเว็บไซต์ หรือกระทำการใดๆ ที่เสี่ยงให้เกิดผลกระทบดังกล่าว
 7. ทำการส่งเสริมหรือใช้งานโปรแกรมที่มีไวรัสก่อความเสียหายต่างๆ
 8. ทำการละเมิดผิดต่อกฎหมาย หรือพฤติกรรมเสี่ยงเกิดการละเมิดต่อกฎหมาย
 9. ทำการล่วงละเมิด จำกัด ก่ออุปสรรคให้เกิดต่อสิทธิของสมาคมหรือบุคคลที่สาม หรือพฤติกรรมที่เสี่ยงให้เกิดผลดังกล่าวตามมา
 10. การกระทำใดๆ ที่ทางสมาคมตัดสินว่าไม่ถูกต้องเหมาะสม

ข้อ 5 (การหยุด, ยกเลิก, สิ้นสุดของเว็บไซต์)

กรณีที่สมาคมเห็นชอบว่ามีความจำเป็นเกิดขึ้น ทางสมาคมอาจทำการหยุด ยกเลิก หรือสิ้นสุดการให้บริการเว็บไซต์ทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อ 6 (การจัดการข้อมูล)

 1. ทางสมาคมจะจัดการดูแลข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ ที่ได้ทำการรวบรวมจากการให้บริการเว็บไซต์ โดยยึดตามระเบียบข้อกำหนดพิเศษ “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (โดยจะใช้คำว่า “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” แทนในเนื้อหาที่จะกล่าวต่อไป)
 2. ในข้อมูลที่ได้กล่าวไปตามข้อข้างต้น ส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับการใช้งานเชื่อมโยงกันกับ Facebook นั้น จะถูกจัดส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด NAVITIME JAPAN Co., Ltd. ซึ่งทางสมาคมเป็นผู้จัดจ้าง และข้อมูลนั้นจะถูกใช้ประโยชน์ตามกฎระเบียบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยอยู่ในขอบข่ายภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  (1) ส่งเสริมการให้บริการของเว็บไซต์
  (2) ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์
 3. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ในครอบครองอีกต่อไป จะถูกกำจัดออกจากฐานข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ เมื่อถึงรอบการตรวจรักษาดูแลที่จัดขึ้นตามกำหนดระยะเวลา โดยจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม
 4. ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ และเห็นชอบกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ข้อ 7 (การรับประกันและความรับผิดชอบ)

 1. แม้ทางสมาคมจะใส่ใจระมัดระวังในการบริหารจัดการเว็บไซต์ และการลงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์เป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่จะไม่รับประกันใดๆ ว่าเว็บไซต์นี้จะอยู่ในสภาพดี ไม่มีข้อผิดพลาดหรืออุปสรรคขัดขวางต่างๆ เกิดขึ้น รวมถึงไม่รับประกันว่าจะไม่เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ และไม่มีการหยุดชะงักของการทำงานของเว็บไซต์
 2. ทางสมาคมจะไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ หรือที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความชัดแจ้งหรือคลุมเครือ ถูกต้องสมบูรณ์ ความใหม่ รวมถึงความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้งาน
 3. สมาคมจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหาย (รวมการสูญหายและเสียหายต่างๆ ของข้อมูลผู้ใช้งาน แต่ก็มิได้จำกัดเจาะจงเพียงเท่านี้) หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้
 4. สมาคมจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในส่วนของปัญหา ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอัพเดทหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์

ข้อ 8 (การเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงฉบับนี้)

 1. กรณีที่สมาคมเห็นชอบว่ามีความจำเป็นเกิดขึ้น อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยมิต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการ หรือทำการแจ้งล่วงหน้า กรณีที่มีการใช้งานเว็บไซต์ภายหลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้บริการ ยอมรับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นแล้วด้วย
 2. กรณีที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงแล้ว ทางสมาคมจะทำการลงบทความบนเว็บไซต์ใดๆก็ตาม ทางสมาคมจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือเผยแพร่สู่สาธารณะตามวิธีที่ได้พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลก็ต่อเมื่อการแจ้งประกาศนั้นได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นที่เรียบร้อย

ข้อ 9 (ความต้องการของระบบ)

เพื่อให้สามารถเปิดชมเว็บไซต์ได้ ระบบการใช้งานจำเป็นต้องมี Google Chrome, Firefox, Internet Explorer เวอร์ชั่นล่าสุดมารองรับ กรุณาทำความเข้าใจก่อนการใช้งานว่า หากเปิดชมผ่านทางเบราว์เซอร์อื่นๆ อาจทำให้คอนเทนท์บางส่วนแสดงผลไม่สมบูรณ์ได้

ข้อ 10 (การชดเชยความเสียหาย)

กรณีตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการละเมิดกฎข้อตกลงฉบับนี้ ยังผลให้สมาคมได้รับความเสียหาย ผู้ใช้บริการจำต้องชดเชยความเสียหายนั้น

ข้อ 11 (การปฏิบัติตามกฎหมาย)

เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องรักษาและปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎข้อบังคับ กฎกระทรวง บทบัญญัติ กฎเกณฑ์ และคำสั่งต่างๆ

ข้อ 12 (กฎหมายขั้นต้น และการพิจารณาในชั้นศาล)

กฎหมายขั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ ให้ยึดตามกฎหมายญี่ปุ่น หากเกิดข้อพิพาทระหว่างสมาคมกับผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือข้อตกลงฉบับนี้ ให้ใช้ศาลเขตจังหวัดโกเบ เป็นที่ทำการพิพากษาเพื่อเจรจายอมความในชั้นต้น

ข้อ 13 (ภาษา)

ข้อตกลงฉบับนี้ ยึดภาษาญี่ปุ่นเป็นฉบับจริง กรณีที่เนื้อความของข้อตกลงระหว่างฉบับภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอื่นๆที่แปลไม่ตรงสอดคล้องกัน ให้ยึดตามเนื้อหาฉบับภาษาญี่ปุ่น

เพิ่มเติม
ให้ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 เป็นต้นไป

© Feel KOBE+ All rights reserved.